Sťahujte z filefactory.com, uloz.to, sdilej.cz, rapidgator.net, fastshare.cz, uploaded.net, data.hu, webshare.cz.

Obchodné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Servery prevádzkované na doménach stahujzasms.sk, sciagajzasms.pl a ich subdoménach (ďalej len 'Server') sú verejné internetové domény poskytujúce fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len 'Používateľ') rôzne služby.
2. Základné Služby na Serveri sú poskytované Používateľom na komerčné aj nekomerčné účely. Rozšírené služby môžu byť spoplatnené podľa cenníka.
3. Práva a povinnosti prevádzkovateľa GLOBEWARE s.r.o, Hviezdoslavova 68, 95301 Zlaté Moravce (ďalej len 'Prevádzkovateľ') a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na serveri.

PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

1. Používateľ nesmie povoliť prístup k svojmu účtu iným osobám. Jeden účet smie využívať len jedna osoba, ktorá si tento účet objednala a uhradila poplatok. Ak Prevádzkovateľ zistí používanie účtu viacerými osobami, takýto účet bude zrušený bez nároku na vrátenie poplatku, alebo jeho časti.
2. Používateľ súhlasí s tým, že dáta opreposielané z a na Server sú posielané nezabezpečeným internetovým protokolom HTTP. Prevádzkovateľ preto nenesie zodpovednosť za škody spôsobené stratou, alebo vyzradením informácií v priebehu prenosu dát.
3. Pokusy použvateľa získať neautorizovaný prístup k Serveru, alebo pokusy zabrániť iným používateľom v používaní Servera, alebo v prístupe na Server môžu byť klasifikované ako trestný čin.
4. Registráciou užívateľ súhlasí so zasielaním emailov súvisiacich s prevádzkou Servera.
5. Registrácia sa dá zrušiť zaslaním požiadavky na email stahujzasms(at)stahujzasms(dot)sk
6. Používateľ môže využívať službu stahujzasms.sk na prenášanie dát, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi v mieste jeho pobytu a Slovenskej republiky.

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah súborov preposielaných na Serveri, ani za porušovanie práv duševného vlastníctva a iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje aktivity a sám dobrovoľne súhlasí, že nebude používať Server na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodným právom a týmito podmienkami používania služby.
2. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Pravidlá (podmienky používania služby), kedykoľvek meniť systém fungovania služby, kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb z technických príčin bez nároku užívateľa na vrátenie už zaplatenej sumy a kedykoľvek obmedziť, alebo úplne ukončiť prevádzkovanie služby, a to i bez uvedenia dôvodu a bez nároku užívateľa na vrátenie už zaplatenej sumy.
3. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom žiadnu garanciu nepretržitej funkčnosti, dostupnosti, alebo inej činnosti a zabezpečenia prevádzky Servera voči prípadným výpadkom, alebo poruchám. Poskytovateľ ďalej nepreberá žiadnu zodpovednosť za finančné a nefinančné ujmy používateľov spôsobené dočasným, alebo trvalým výpadkom (t.j. zastavením), dostupnosti Servera.
4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by mohli byť spôsobené používateľovi v súvislosti s používaním Servera.
5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zakázať používanie Servera ľubovoľnému používateľovi, alebo skupine používateľov a to aj bez udania dôvodu.
6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upovedomenia užívateľov pozmeniť tieto podmienky použitia. Používateľ používaním Servera explicitne vyslovuje súhlas s týmto ustanovením.

REKLAMÁCIE

Reklamácie príjmame na emailovej adrese stahujzasms(at)stahujuzasms(dot)sk. Reklamácie riešime ihneď po prijatí emailu, avšak maximálne do 30 dní.

ZAREGISTROVANIE ZÁKAZNÍKA

Pre využívanie našich služieb je potrebná bezplatná registrácia. Používateľ registráciou súhlasí so zasielaním informačných emailov.

CENY

Všetky ceny uvedené v cenníku su konečné s DPH.

NÁKUP KREDITU

Kredit je možné zakúpiť po prihlásení na stránke „Cenník“. Na výber sú platby v menách CZK, PLN a EUR. Dostupné platobné metódy pre menu EUR: JustPay (SMS platby SK operátorov) Dostupné platobné metódy pre menu CZK: JustPay (SMS platby CZ operátorov) Dostupné platobné metódy pre menu PLN: JustPay (SMS platby PL operátorov)

PRIPÍSANIE KREDITU

Kredit je zákazníkovi pripísaný ihneď po zaplatení. V prípade technickej chyby, ktorá by zabránila automatickému pripísaniu kreditu môže zákazník kontaktovať podporu emailom na stahujzasms@stahujzasms.sk a kredit mu bude do 48 hodín pripísaný na účet.

OCHRANA SÚKROMIA

Prevádzkovateľ služby sa v súlade s ustanoveniami Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zaväzuje dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými príde pri prevádzkovaní služby do styku, pričom tretej osobe ich môže sprístupniť len v rozsahu, v akom to povoľuje a ukladá zákon, a to výlučne len za účelom riadneho prevádzkovania služby. Akýkoľvek užívateľ týmto spôsobom udeľuje prevádzkovateľovi služby súhlas s uchovávaním svojich osobných údajov, a to po dobu, pokiaľ bude predmetní užívateľ využívať službu.